Webbplatsen är framtagen av Willis Towers Watson. Allt innehåll och programvaran som tillhandahålls på och genom webbplatsen (”innehåll”) får endast användas enligt följande villkor (“Villkor för användning”).

DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR BÖR DU OMEDELBART AVBRYTA DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS.

1. Webbplatslicens. Som användare av denna webbplats beviljas du en icke-bindande, icke överförbar, återkallelig, begränsad licens för åtkomst och användning av webbplatsen och innehållet enligt dessa “Villkor för användning”. Willis Towers Watson kan säga upp licensen när som helst av vilken anledning som helst.

2. Begränsningar beträffande användningen. Innehållet på denna webbplats är endast för personligt bruk och inte för kommersiell användning. Den här webbplatsen får användas för eget personligt bruk eller endast för organisationens interna bruk. Du får inte dekompilera, reverse engineer, demontera, hyra, leasa, låna, sälja, underlicensiera eller skapa härledda verk från webbplatsen eller innehållet. Du får inte heller använda någon nätverksövervaknings- eller identifieringsprogramvara för att bestämma webbplatsarkitekturen eller extrahera information om användning eller användare. Du får inte använda någon robot, spindel eller annan automatisk eller manuell enhet eller process för att övervaka eller kopiera webbplatsen eller innehållet utan skriftligt förhandsbesked från Willis Towers Watson. Du får inte skriva ut, ladda ner, kopiera, ändra, reproducera, återpublicera, distribuera, visa eller överföra för kommersiella, ideella eller offentliga ändamål hela eller delar av webbplatsen, förutom i den utsträckning som tillåts ovan. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera webbplatsen eller någon del därav, innehållet eller någon programvara som är tillgänglig på eller via webbplatsen som är i strid med USA: s lagar och förordningar om exportkontroll. All obehörig användning av webbplatsen eller innehållet är förbjuden.

3. Inte professionell rådgivning. Webbplatsen och innehållet utgör inte redovisning, förmedling, konsultation, investering, försäkring, juridisk, skattemässig eller någon annan typ av professionell rådgivning och bör endast användas i samband med tjänster från en Willis Towers Watson-konsult och andra lämpliga professionella rådgivare som har full kunskap om användarens situation. Det är varken motiverat eller garanterat att webbplatsen är korrekt, fullständig, adekvat eller har samma innehåll. Din användning av innehållet, webbplatsen eller material som länkas från webbplatsen sker på egen risk.

4. Tillgänglighet för produkter och tjänster. Vissa produkter och tjänster som beskrivs på denna webbplats kanske inte är tillgängliga i alla behörigheter. De tjänster och produkter som beskrivs och information som tillhandahålls via denna webbplats är inte riktade till och är inte avsedda för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion:

Om sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar, regler eller förordningar ("lagar"), eller som skulle utsätta Willis Towers Watson för något registreringskrav inom sådan jurisdiktion; eller

om Willis Towers Watson inte har tillstånd att tillhandahålla sådan information, produkter eller tjänster.

Personer som besöker denna webbplats anses göra det på eget initiativ och ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar. Material från denna webbplats kan vara föremål för kontroller som införts av USA eller annan jurisdiktion och får inte exporteras till någon jurisdiktion eller till någon som är förbjuden enligt lag. Willis Towers Watson förbjuder uttryckligen nedladdning eller export av material från denna webbplats i strid med lagarna i någon tillämplig jurisdiktion, inklusive amerikanska exportlagar. Genom att ladda ner material från denna webbplats garanterar du att du gör det i full överensstämmelse med lagarna i USA och i din egen jurisdiktion.

5. Immateriella rättigheter. Om inget annat anges skyddas allt innehåll av lag, inklusive, men inte begränsat till, amerikansk upphovsrätt, branschhemlighet, patent- och varumärkeslagstiftning samt andra statliga, nationella och internationella lagar och förordningar. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor eller på webbplatsen ger Willis Towers Watson dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under något patent, upphovsrätt, varumärke eller företagshemlig information. Följaktligen kan all obehörig användning av webbplatsen eller innehållet bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, patentlagar, lagar om handelshemligheter eller lagar som rör integritet och publicitet.

Genom att skicka in innehåll till ett forum eller någon annan del av webbplatsen ger du automatiskt Willis Towers Watson en royaltyfri, evig, oåterkallelig, icke-bindande rättighet och licens att använda, reproducera, modifiera, anta, publicera, redigera (för längd eller klarhet), översätta, skapa härledda verk från, distribuera, omfördela, överföra, utföra och visa sådant innehåll (helt eller delvis) över hela världen och/eller att införliva det i andra verk i någon form, media eller teknik som nu är kända eller senare utvecklade under hela perioden av alla rättigheter som jag finns i sådant innehåll. Willis Towers Watson förbehåller sig rätten att när som helst ta bort allt innehåll som skickas till webbplatsen av någon anledning.

6. Registrering. Vissa avsnitt av den här webbplatsen kräver att du registrerar dig. Om registrering begärs samtycker du till att förse Willis Towers Watson med korrekt och fullständig registreringsinformation. Det är ditt ansvar att informera Willis Towers Watson om eventuella ändringar av den informationen. Du ansvarar för att hålla ditt kontonummer och/eller lösenord säkert. Du ansvarar för all användning av ditt konto, oavsett om det verkligen är, eller uttryckligen auktoriserat av dig. Willis Towers Watson förbehåller sig rätten att neka registreringar eller prenumerationer.

7. Fel och rättelser. Willis Towers Watson representerar eller garanterar inte att webbplatsen kommer att vara felfri, fri från virus eller andra skadliga komponenter, eller att defekter kommer att korrigeras. Willis Towers Watson garanterar inte eller intygar att innehållet och all tillgänglig information på eller via webbplatsen kommer att vara korrekt, rätt, aktuell eller på annat sätt tillförlitlig. Willis Towers Watson kan när som helst göra ändringar i innehållet eller webbplatsen.

8. Innehåll från tredje part. Innehåll från tredje part kan finnas på eller vara tillgängligt från webbplatsen. Willis Towers Watson ansvarar inte för och tar inget ansvar för innehåll från tredje part. Webbplatsen kan ge tillgång till eller länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part på internet. I varje enskilt fall är du ansvarig för att hitta, läsa och följa användarvillkoren för varje tredje parts webbplats du besöker.

9. FRISKRIVNINGSKLAUSUL. WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS PÅ "AS-IS"- BASIS. WILLIS TOWERS WATSON FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. WILLIS TOWERS WATSON FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUST, SKADA, ANSPRÅK, ANSVAR ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG TILL FÖLJD AV, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERAT TILL: (A) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH INNEHÅLLET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TEKNISKA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL; (B) ALLA WEBBPLATSER ELLER INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART SOM DIREKT ELLER INDIREKT NÅS VIA LÄNKAR PÅ DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGRA FEL I ELLER UTELÄMNANDEN DÄRAV; (C) WEBBPLATSENS OTILLGÄNGLIGHET ELLER NÅGON DEL DÄRAV. (D) DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS; ELLER (E) DIN ANVÄNDNING AV NÅGON UTRUSTNING ELLER PROGRAMVARA I SAMBAND MED WEBBPLATSEN.

10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR. WILLIS TOWERS WATSON FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUST, SKADA, ANSPRÅK, ANSVAR ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL. WILLIS TOWERS WATSON ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ADVOKATARVODEN) PÅ NÅGOT SÄTT PÅ GRUND AV, TILL FÖLJD AV ELLER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET. I DEN MÅN DEN OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ÄR FÖRBJUDEN, STÅR WILLIS TOWERS WATSONS ENDA SKYLDIGHET GENTEMOT DIG FÖR SKADOR ATT BEGRÄNSAS TILL 1 000,00 USD.

11. Olaglig aktivitet. Willis Towers Watson förbehåller sig rätten att utreda klagomål eller rapporterade överträdelser av användarvillkoren och att vidta alla åtgärder som vi anser lämpliga.

12. Rättsmedel vid kränkning. Willis Towers Watson förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel som finns tillgängliga enligt lag och eget kapital för brott mot dessa användarvillkor, inklusive men inte begränsat till rätten att blockera åtkomst från en viss internetadress till Willis Towers Watsons webbplatser och deras funktioner.

13. Lagval och val av jurisdiktion. Dessa användarvillkor har gjorts i och ska tolkas och verkställas i enlighet med amerikansk federal lag och New York-lag utan hänsyn till lagkonfliktbestämmelserna därav. Alla åtgärder för att genomdriva detta avtal ska väckas i lämpliga federala eller lokala domstolar i USA med jurisdiktion i New York.

14. Sekretess. Din användning av webbplatsen omfattas av Willis Towers Watsons integritets- och cookiepolicy, som finns tillgänglig på webbplatsen från Willis Towers Watson.

15. Uppdelning av avtal. Användarvillkoren innehåller hänvisningar till meddelanden som finns på webbplatsen och policyn för integritetsskydd. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Willis Towers Watson med avseende på tillgång till och användning av webbplatsen. Om en bestämmelse i dessa villkor är rättsstridig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, eller strider mot någon annan bestämmelse i denna, ska den olagliga, ogiltiga, ogenomförbara eller motstridiga bestämmelsen anses vara avskiljbar från de övriga bestämmelserna och ska inte påverka deras giltighet och verkställbarhet.

16. Ändringar i användarvillkoren. Willis Towers Watson förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Uppdaterade versioner av Användarvillkoren visas i “Användarvillkor” på webbplatsen och gäller med omedelbar verkan. Du är ansvarig för att regelbundet gå igenom Användarvillkoren. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar innebär att du godtar sådana ändringar.

Upphovsrätt © 2016 Willis Towers Watson.  Med ensamrätt.

Ingen del av denna webbplats får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar men inte är begränsat till faxöverföring, fotokopiering, inspelning, återanvändning eller användning av informationslagrings- eller hämtningssystem, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

 


Kontaktinformation

E-post
claims.sweden@willis.com

Telefon

08 5870 9591


Adress
Willis Towers Watson

Sweden AB

Lästmakargatan 22 111 44

Stockholm, Sweden
P.O. Box 7273, SE-103 89

Stockholm, Sweden