Fortrolighed

Når den planlagte kombination mellem Willis Towers Watson og Aon træder i kraft, bliver Willis Towers Watson, dets datterselskaber og relaterede enheder en del af Aon PLC (“Aon”). Oplysninger om den planlagte kombination inklusive opdateringer om timingen kan kontrolleres her.

 

Imens vi planlægger at afslutte kombinationen, forbliver nedenstående Willis Towers Watson privatdata meddelelse i intakt. Bemærk, at fra den dato, hvor de to virksomheder formelt kombineres, kan dine personlige oplysninger blive delt med Aon, dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder med henblik på denne kombination i overensstemmelse med gældende fortrolighedslove og vilkårene i denne fortrolighedsmeddelelse, især afsnit relateret til videregivelse af personlige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte privacy@willistowerswatson.com

 

WIA’s behandling af personoplysninger

Med denne skrivelse informeres du om, hvilke oplysninger WIA indsamler om dig, og hvad oplysningerne bruges til. Du oplyses ligeledes om retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger og om de rettigheder, du har.

 

1. Hvilke oplysninger WIA indsamler samt formål og retsgrundlag

WIA er forsikringsformidler og udbyder forsikringer til både erhvervsvirksomheder og privatpersoner. I forbindelse med tegning af forsikringer behandler WIA oplysninger om dig til brug for tegning af den ønskede forsikring.

WIA indsamler og behandler alene dine personoplysninger, hvis der er hjemmel hertil i Databeskyttelseslovgivningen.

Oplysningerne indsamles og behandles for at kunne etablere den ønskede forsikringsaftale samt udstede police, præmieopkrævning og øvrige administrative forhold i forbindelse med forsikringsaftalen. Vi anmoder kun op personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne håndtere den indgåede forsikringsaftale.

Typer af oplysninger

Vi indsamler følgende typer af oplysninger:

  • Kontaktoplysninger, i form af navn, adresse, telefon nummer, e-mail adresse og CPR nummer.

 

  • CPR nummer. CPR nummer indsamles alene i det omfang det er nødvendigt for at kunne etablere den ønskede forsikring. CPR nummer indsamles derfor kun ved visse typer af forsikringer.

Retsgrundlag

Disse oplysninger er nødvendige for, at WIA kan kommunikere med dig samt administrere og levere rådgivningsydelsen til dig. Retsgrundlaget for behandlingen fremgår af Persondataforordningens art. 6(1), litra b.

WIA kan også have brug for at behandle oplysninger om dig og WIAs aftaler med dig for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til Bogføringsloven og Hvidvaskloven. Retsgrundlaget herfor fremgår af Persondataforordningens art. 6(1), litra c.

Endelig kan behandlingen af dine oplysninger være nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares – herunder, hvis du eller andre rejser krav mod WIA. Retsgrundlaget herfor fremgår af Persondataforordningens art. 6(1), litra f og art. 9(2), litra f.

 

2. Hvem WIA videregiver oplysninger til

WIA videregiver dine personoplysninger til de valgte forsikringsselskaber i forbindelse med etablering, ændring, administration og ophør af forsikringsforholdet.

WIA er en del af en koncern og kan i det omfang, det er relevant, og der er hjemmel hertil i Databeskyttelses­lovgivningen, videregive dine personoplysninger til andre koncernforbundne selskaber til koncernadministrative og ledelsesmæssige formål.

Dine personoplysninger kan endvidere blive overført til leverandører, samarbejdspartnere eller andre tredjeparter, der behandler data på vegne af WIA. Ved brug af sådanne databehandlere sikres det, at der indgås et kontraktretligt aftaleforhold, hvorefter databehandleren alene må behandle personoplysninger i overensstemmelse med WIAs instruks, og som kræver, at databehandleren etablerer tilstrækkelige organisatoriske og sikkerhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

WIA overfører kun personoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS, hvis der konkret er stillet passende garantier for, at der er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau – herunder i form af EU-Kommissionens modelaftaler om dataoverførsler

 

3. Sikkerhed

WIA har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen.

 

4. Hvor længe WIA opbevarer dine oplysninger

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring.

Under normale omstændigheder vil der, 5 år efter at WIA’s relation til dig er afsluttet, ikke længere være et sagligt formål med fortsat opbevaring af personoplysninger, men WIA kan konkret træffe beslutning om længere opbevaring, hvis det vurderes, at det er nødvendigt af hensyn til WIA muligheder for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare WIA mod retskrav.

 

5. Dine rettigheder

Når WIA behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder i Databeskyttelseslovgivningen. I dette afsnit oplyses du om, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan gøre brug af dem.

 

5.1.   Ret til indsigt

Du har ret til at bede WIA om information om blandt andet, hvilke kategorier af personoplysninger WIA har om dig, og til hvilke formål, de bliver behandlet, de modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne er eller vil blive videregivet til, oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som WIA behandler om dig. 

 

5.2.   Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som WIA har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Willis Towers Watson, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

 

5.3.   Ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af WIA – eksempelvis hvis du tilbagekalder dit samtykke, og der ikke er et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig – eksempelvis for at WIA retlige forpligtelser kan overholdes, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares – er WIA ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger. 

 

5.4.   Ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring – eksempelvis hvis du mener, at de oplysninger, som Willis Towers Watson behandler om dig, ikke er korrekte.

 

5.5.   Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet Willis Towers Watson, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format, og har ret til – hvis det er teknisk muligt – at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig

 

5.6.   Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Willis Towers Watsons behandling af dine personoplysninger, som Willis Towers Watson indsamler og behandler. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen – og forudsat, at indsigelsen er berettiget – er Willis Towers Watson ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre der kan påvises lovlige grunde til fortsat behandling. Du har en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring. 

 

5.7.   Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at Willis Towers Watson i visse tilfælde ikke længere vil være i stand til at yde dig den fornødne rådgivning. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

I nogle tilfælde vil Willis Towers Watson kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der foreligger et andet grundlag for behandlingen end dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du rette henvendelse til WIA. Kontaktoplysingerne findes i punkt 6. 

 

5.8.   Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, over WIA behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

5.9.   Hvordan du gør brug af dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, skal du rette henvendelse til WIA via en formular, som du finder på Willis Towers Watsons hjemmeside, www.willis.dk, under punktet ”Persondata”. Du vil blive bedt om at anvende NemID ved din henvendelse for at fastslå din identitet.

 

6. Hvordan du kan kontakte WIA

Hvis du har spørgsmål til WIAs behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udnytte en eller flere af dine rettigheder som beskrevet i punkt 5, kan du henvende dig til WIA:

WIA I/S

CVR-nr. 35 41 91 36

Rundforbivej 303, 2850 Nærum

dk-info@willistowerswatson.com

Telefon: 88 13 96 00

WIA I/S

Tangen 17          

8200 Aarhus N   

Tlf.: 88 13 92 87

E-mail: studenterforsikring@wia.dk